441il.com


מספר טלפון


9838000 - 04 טיפול חולים
9838023 - 04 חוצות אלונים הנהלת הקניון צומת
9838023 - 04 קניון אלונים חוצות אלונים הנהלת הקניון צומת
9838071 - 04 שכבת נעורים
9838101 - 04 פיזיוטרפיה
9838102 - 04 רכוז משק
9838104 - 04 מזכירות מזכירה כללית
9838106 - 04 הנהח דוכן גני עד צמחי נוי אלגה עלי בישול
9838108 - 04 הנהלת תקציב
9838109 - 04 פקס) הנהח) ארכיון אקונומיה מנהל טכני
9838110 - 04 מזכירות חדר ישיבות
9838111 - 04 מרפאה קופח
9838112 - 04 מוקד מידע ופניות הציבור מחוז הצפון
9838113 - 04 מרפאת שיניים
9838117 - 04 אלגת מזכירת שיווק
9838118 - 04 בית הדורות
9838121 - 04 מתפרה מרפאת שיניים
9838123 - 04 חשמליה חצרנות ילדים
9838125 - 04 אקונומיה מנהל טכני
9838126 - 04 פקס) אקונומיה) מחסן כללי
9838127 - 04 מרכולית מספרה פקס) חוצות) מכבסהאמחסן בגדי ילדים
9838128 - 04 מועדון לחבראתאי דואר
*983813 - 04
*983814 - 04
*983815 - 04
9838160 - 04 מזכירות אלום מנהל
9838164 - 04 אלגת הנהח
9838170 - 04 מנהל טכני
9838180 - 04 אלגת מנהל
9838184 - 04 אלגת קבלה ומסירה
9838187 - 04 כלי מטבח
9838198 - 04 פקס) אלגת) שיווק
9838199 - 04 קוסמטיקה פלחה פעוטון פעוטון נרקיס
9838200 - 04 רכוז חינוך
9838203 - 04 גן גזבר בריכת שחיה
9838204 - 04 גן גן גזבר בריכת שחיה
9838205 - 04 תלתון בוגר
9838206 - 04 שכבת נעורים
9838208 - 04 חוות סוסים
9838211 - 04 אלונים קיבוץ מרכזיה
9838211 - 04 סוכנויות דואר
9838212 - 04 פרדס סירגיה ספריה מעבדת טלויזיות
9838216 - 04 חטיבת ביניים
9838218 - 04 תוכנית תלתון בוגר
9838219 - 04 מרכז למידה
*983822 - 04
*983823 - 04
*983824 - 04
*983825 - 04
*983826 - 04
*983827 - 04
*983828 - 04
*983829 - 04
*983830 - 04
*983831 - 04
*983832 - 04
*983833 - 04
*983834 - 04
*983835 - 04
*983836 - 04
*983837 - 04
*983838 - 04
*983839 - 04
*983840 - 04
*983841 - 04
*983842 - 04
*983843 - 04
*983844 - 04
*983845 - 04
*983846 - 04
*983847 - 04
*983848 - 04
*983849 - 04
9838500 - 04 שאול עופר
9838503 - 04 פודים דבורה
9838508 - 04 ענבר אביב
9838602 - 04 כפר תקוה גבעת זייד כפר להכשרה מקצועית
9838622 - 04 טבעון פלסטיק בע"מ
9838666 - 04 כפר תקוה גבעת זייד כפר להכשרה מקצועית
9838701 - 04 בית מרגולין מעבדות
9838706 - 04 תרכובות טבעיות
9838717 - 04 הנהלת חשבונות
*983872 - 04
*983873 - 04
*983874 - 04
*983875 - 04
*983876 - 04
*983877 - 04
*983879 - 04
*983880 - 04
*983881 - 04
*983882 - 04
*983883 - 04
*983884 - 04
*983885 - 04
*983888 - 04
*983890 - 04