441il.com


מספר טלפון


9845283 - 04 כרמל וים יסודי ממלכתי
9845283 - 04 כרמל וים בית ספר יסודי ממלכתי
9845400 - 04 (פקס) מפעל ארוחות
9845406 - 04 שיווק (פקס) מפעל ארוחות
9845434 - 04 חנות המפעל
9845443 - 04 ניר עציון מוסך לכלים חקלאייים
9845443 - 04 מוסך לול חשמליה פקס) בית) הארחה
9845444 - 04 מפעל ארוחות ניר עציון
9845444 - 04 מפעל ארוחות
9845445 - 04 גדש בננות בנין ענפי המשק
9845446 - 04 בננות בנין ענפי המשק
*984560 - 04
*984561 - 04
*984562 - 04
*984563 - 04
*984564 - 04
*984565 - 04
*984566 - 04
*984567 - 04
*984568 - 04
9845690 - 04 רפת פקס) נגריה) נגרית מסגריה מוסך לול חשמליה פקס) בית) הארחה
9845692 - 04 רוזנברג תלמה
9845696 - 04 מסגריה מוסך לול חשמליה פקס) בית) הארחה
9845697 - 04 נגרית מסגריה מוסך לול חשמליה פקס) בית) הארחה
9845698 - 04 פקס) נגריה) נגרית מסגריה מוסך לול חשמליה פקס) בית) הארחה
9845700 - 04 (פקס) מלון ניר עציון משק שיתופי בע"מ
9845701 - 04 מרכז משק
9845702 - 04 גזבר מרכז משק
9845703 - 04 הנהלת חשבונות
9845708 - 04 מזכירות משרדי המשק
9845710 - 04 מרפאה הנהלת חשבונות
9845710 - 04 ניר עציון
9845713 - 04 גן חובה
9845714 - 04 גנון גן חובה
9845715 - 04 צרכניה מרפאה הנהלת חשבונות