441il.com


מספר טלפון


*985700 - 04
*985701 - 04
*985702 - 04
*985703 - 04
*985704 - 04
*985705 - 04
*985706 - 04
9857070 - 04 הנהלת חשבונות
9857071 - 04 מרכז משק
9857072 - 04 משרד מזכירות
9857073 - 04 מזכיר משרד מזכירות
9857074 - 04 מרכז שרותים
9857080 - 04 בית ספר
9857082 - 04 מוסך מרפאה בית ספר
9857084 - 04 מרפאת שיניים
9857095 - 04 גיטם פקס) ברמד) ברמד עברון קיבוץ
9857100 - 04 תרביות רהנ מזכירה
9857108 - 04 מצפה ראש הנקרה רכבל
9857108 - 04 רכבל ונקרות בראש הנקרה דנ גליל מערבי
9857109 - 04 מזכרות רכבל ראש הנקרה
9857110 - 04 מצפה ראש הנקרה מסעדה
9857110 - 04 ראש הנקרה מצפה מסעדה
9857110 - 04 מזכרות רכבל ראש הנקרה
9857111 - 04 ראש הנקרה קיבוץ המרכזיה
9857120 - 04 חדר אוכל
9857121 - 04 אקונומיה חדר אוכל
9857122 - 04 מרכז המשק
9857123 - 04 גזבר מרכז המשק
9857127 - 04 רכז תעשיה
9857128 - 04 דביר שירלי ובני
9857134 - 04 חשמליה מוסך מרכז בנין
9857136 - 04 מוסך מרכז בנין
9857140 - 04 רפת חשמליה מוסך מרכז בנין
9857141 - 04 מאור יופיק ודוד
9857142 - 04 לבני ציונה וגיל
9857143 - 04 מרכז בנין
9857156 - 04 אלפסי אלי ואן
9857159 - 04 רייכרט ברטה
9857161 - 04 לידר דבורה
9857163 - 04 מילר יפה ואליעזר
9857166 - 04 צפוני חנה
9857168 - 04 יעקובי זהבה וישראל
9857171 - 04 בש סילויה
9857172 - 04 בן נון רבקה
9857175 - 04 יעקובוביץ אליעזר
9857176 - 04 אילן אורנה ואביחי
9857178 - 04 ונדרוב צפורה
9857179 - 04 ישראלי גולן ונילי
*985718 - 04
*985719 - 04
*985720 - 04
*985721 - 04
9857220 - 04 נאור עליזה
9857221 - 04 בש אלישבע וצביקה
9857223 - 04 גורן פנינה וחנניה
9857225 - 04 שמחה אילנה ואברהם
9857229 - 04 טל אור יונה
9857246 - 04 מנהלן תרביות רהנ מזכירה
9857255 - 04 מנהל מנהלן תרביות רהנ מזכירה
9857256 - 04 זילברמן אילנה וגדי
9857257 - 04 ליפשיץ דורית וברוך
9857258 - 04 דלומי חנה ועזרא
9857259 - 04 פארן (דפנה ודוד (דוידון
*985726 - 04
*985727 - 04
*985728 - 04
*985729 - 04
*985730 - 04
*985731 - 04
*985732 - 04
*985733 - 04
*985734 - 04
*985735 - 04
*985739 - 04
*985740 - 04
*985741 - 04
*985742 - 04
*985744 - 04
*985745 - 04
*985748 - 04
*985752 - 04
*985760 - 04
*985761 - 04
*985762 - 04
*985763 - 04
*985764 - 04
*985765 - 04
*985766 - 04
*985770 - 04
*985771 - 04
*985772 - 04
*985773 - 04
*985774 - 04
*985775 - 04
*985777 - 04
*985778 - 04
*985779 - 04
*985780 - 04
*985781 - 04
*985782 - 04
*985783 - 04
*985784 - 04
*985785 - 04
*985786 - 04
*985787 - 04
*985788 - 04
*985789 - 04
*985790 - 04
*985791 - 04
*985792 - 04
*985793 - 04
*985794 - 04
*985795 - 04
*985796 - 04
*985797 - 04
*985798 - 04
*985799 - 04