441il.com


מספר טלפון


9879122 - 04 מבצר מסעדה ואירועים
9879127 - 04 מבצר מסעדה ואירועים
9879128 - 04 מבצר מסעדה ואירועים
9879129 - 04 קוסמטיקס בוגטי בוביס
9879130 - 04 'פקס'
9879601 - 04 לשכת ראש המועצה
9879604 - 04 החברה הכלכלית
9879605 - 04 החברה הכלכלית
9879607 - 04 מהנדסת המועצה מחלקת הנדסה
9879608 - 04 מהנדסת המועצה
9879609 - 04 הועדה לבנין ערים
9879610 - 04 הוועדה לבנין ערים
9879611 - 04 מחלקת בטחון
9879612 - 04 מחלקת בטחון
9879614 - 04 מחלקת חינוך
9879615 - 04 מחלקת חינוך
9879621 - 04 הועדה לבנין ערים
9879635 - 04 תחבורה הועדה לבנין ערים
9879644 - 04 הנדסה מחלקת
9879645 - 04 מחלקת הנדסה
9879649 - 04 מחלקת איכות הסביבה
9879658 - 04 מחלקת תברואה
9879660 - 04 מחלקת איכות הסביבה
9879666 - 04 מטה אשר מועצה אזורית 60252
9879667 - 04 מטה מתנ"ס
9879668 - 04 מטה מתנ"ס
9879677 - 04 מוקד ספריה אזורית מטה אשר טלפקס
9879683 - 04 תחבורה תחבורה הועדה לבנין ערים
9879704 - 04 פקס) מחלקת) הנדסה
9879711 - 04 מחלקת רווחה
9879800 - 04 לשכת המודיעין לתיירות
9879801 - 04 המחלקה לשירותי חירום
9879808 - 04 המחלקה לשירותים חברתיים
9879811 - 04 יקנעם מועצה מקומית
9879811 - 04 מרכזיה ומוקד טלפוני רח' הרצל פינת
9879820 - 04 אגף (הכספים (מיסים מים
9879826 - 04 לשכת ראש העיר
9879827 - 04 המחלקה לתכנון ורישוי הבנייה
9879828 - 04 לשכת ראש העיר
9879829 - 04 לשכת מנכל העירייה
9879839 - 04 מחלקת הפיקוח והרישוי
9879841 - 04 מחלקת התברואה
9879844 - 04 אגף טכני
9879845 - 04 לשכת מהנדס העירייה
9879847 - 04 מים וביוב
9879848 - 04 מחלקת כח אדם
9879852 - 04 מחלקת הקליטה
9879853 - 04 מחלקת רכש
9879856 - 04 מדור גני ילדים
9879861 - 04 אגף החינוך
9879867 - 04 מחסן דרום ובתי
9879868 - 04 לשכת ממלא מקום ראש העירייה
*987987 - 04