מספר טלפון


6291000 - 08 ואריקום קומיוניקיישיס בע"מ
6291100 - 08 מוקד חרום
6291110 - 08 (פקס) מוקד חרום
6291111 - 08 מוקד חרום
*629112 - 08
6291130 - 08 ראש המועצה רותם
6291131 - 08 דובר רכז פרוייקטים
6291133 - 08 לשכת ראש המועצה
6291140 - 08 מהנדס המועצה הדר בית תרבות
6291141 - 08 ועדת בנין ערים הדר בית תרבות
6291144 - 08 מזכירות מח' הנדסה הדר בית תרבות
6291150 - 08 גזבר המועצה רותם
6291151 - 08 מזכירות הגזברות
6291152 - 08 הנהלת חשבונות רותם
6291155 - 08 'מח גביה
6291156 - 08 הנהלת חשבונות
6291160 - 08 מנהל מחלקת חינוך רותם
6291161 - 08 ספריה צבורית
6291162 - 08 שרות פסיכולוגי חנוכי
6291164 - 08 ביהס עומרים
6291166 - 08 'מח חינוך
6291177 - 08 מרכז פיס קהילתי ספורט
6291180 - 08 קנין ופקח טלפקס הדר בית המוסיקה
6291183 - 08 רכזת תרבות וחינוך
6291188 - 08 מחלקת התרבות הדר בית המוסיקה
6291200 - 08 מפעלי תובלה בע"מ
6291210 - 08 מנהל טכני
6291269 - 08 מחסן מוסך
6291276 - 08 סדור עבודה
6291291 - 08 תובלה בע"מ מפעלי
6291313 - 08 סניף באר שבע
6291344 - 08 מרפאת שיניים
6291414 - 08 רמת מרפא
6291414 - 08 רמת מרפא
6291415 - 08 רמת מרפא
6291522 - 08 באר שבע
6291711 - 08 עומר נתיבות מצפה רמון