מספר טלפון


6322029 - 08 שרון דותן
6322036 - 08 אלכסנדר טלקמפוס ג'ונטמאכר
6322130 - 08 מלונות דן בע"מ טלקמפוס חברת
6322132 - 08 מלונות דן בע"מ טלקמפוס חברת