441il.com


מספר טלפון


6356200 - 08 חדר אוכל
6356208 - 08 גזברות הנהלת חשבונות
6356210 - 08 אקונומיה גזברות הנהלת חשבונות
6356211 - 08 אליפז קיבוץ
6356212 - 08 מועדון מוסך ומסגריה
6356215 - 08 פארק תמנע קיבוץ
6356217 - 08 (פקס) מועדון מוסך ומסגריה
6356220 - 08 רפת אקונומיה גזברות הנהלת חשבונות
6356222 - 08 מוסך ומסגריה
6356230 - 08 דירות אירוח
6356424 - 08 אספקה מכון הערבה
6356425 - 08 בית אריזה
6356427 - 08 רפת קרן קולות ותיירות בית הארחה
6356428 - 08 מוסך חצר חדר אוכל
6356429 - 08 לול טקסטור חדר רפואה משלימה
*635643 - 08
*635644 - 08
*635645 - 08
*635646 - 08
6356470 - 08 מזכיר
6356472 - 08 גולדפרב דב
6356472 - 08 פרידמן סוזן
6356473 - 08 לוי מרק וסילבי
6356477 - 08 מחסן נוי
6356480 - 08 מרפאת שיניים
6356482 - 08 בר לב ג'ודי
6356483 - 08 סגל מימי ורוני
6356489 - 08 מועדון נעורים
6356490 - 08 ספריה נגריה משרד מתנדבים
6356494 - 08 האוסלר ברנדה
6356494 - 08 מוזניק ג'ף
6356495 - 08 מחסן בגדים
6356496 - 08 בית תינוקות
*635650 - 08
*635651 - 08
*635652 - 08
*635653 - 08
6356540 - 08 שיין ארי
6356544 - 08 רוזנטל מאור
6356547 - 08 מכון הערבה
6356550 - 08 גזברות (פקס) מזכירות טכנית מרכזיה
6356555 - 08 מרפאה מספרה וקוסמטיקה
6356557 - 08 חצר חדר אוכל
6356558 - 08 הופמן דני
6356559 - 08 בר לב מיקי
*635656 - 08
6356571 - 08 מספרה וקוסמטיקה
6356572 - 08 גלעד אלי
6356573 - 08 סילבר אברהם
6356574 - 08 קסלר סת
6356579 - 08 שוורץ קני
*635658 - 08
*635659 - 08
6356616 - 08 תכנון קליטה סידור עבודה ומשאבים
6356618 - 08 מכון ערבה ללימודי הסביבה
6356619 - 08 פעוטון פשוש
6356624 - 08 הופמן קרול ויורם
6356626 - 08 פרידמן רונית וסקוט
6356628 - 08 גולדשטיין דן
6356630 - 08 בריזבלאט ארנה ויצחק
6356632 - 08 כהן שרה
6356632 - 08 רימר ססיל
6356637 - 08 סמפסון מישל
6356638 - 08 כגן רוי ותיקי
6356639 - 08 מרפאה וטרינרית
*635664 - 08
*635665 - 08
*635666 - 08
*635667 - 08
*635668 - 08
*635670 - 08
*635671 - 08
*635672 - 08
*635673 - 08
*635674 - 08
*635675 - 08
*635676 - 08
*635677 - 08
*635678 - 08
*635679 - 08
*635680 - 08
*635681 - 08
*635682 - 08
*635688 - 08
*635690 - 08
*635691 - 08