441il.com


מספר טלפון


6358011 - 08 יוספטל מרכז רפואי
6358011 - 08 יוספטל בית חולים אילת מרכזיה
6358015 - 08 הנהלה רפואית
6358017 - 08 מחלקת זכויות חברים
6358018 - 08 הנהלת שירותי סיעוד
6358019 - 08 משרד שיווק
6358022 - 08 חדר מיון ראשי
6358025 - 08 מרפאה כירורגית קרדיולוגית ונאורולוגית
6358025 - 08 מרפאה כירוגית קרדיולוגית ונאורולוגית
6358028 - 08 מרפאה א א ג
6358028 - 08 מרפאת א א ג
6358029 - 08 מרפאה אורטופדית
6358041 - 08 מחלקת ילדים
6358043 - 08 מחלקה פנימית
6358046 - 08 מחלקה אורטופדית
6358048 - 08 מחלקה כירורגית
6358048 - 08 מחלקה כירוגית
6358049 - 08 מחלקת נשים יולדות
6358050 - 08 מחלקת תינוקות
6358051 - 08 חדר לידה ומיון נשים
6358060 - 08 הנהלת חשבונות
6358060 - 08 הנהלת החשבונות
6358061 - 08 הנהלת חשבונות
6358061 - 08 הנהלת החשבונות
6358062 - 08 מנהלת סיעוד
6358068 - 08 משרד שיווק
6358070 - 08 מרפאה א אילת
6358072 - 08 חולים כללית מרפאה מחוזית קופת
6358073 - 08 חולים כללית מרפאה מחוזית קופת
6358077 - 08 מחלקת גביה
6358091 - 08 מרפאה
6358091 - 08 מרפאת
6358091 - 08 מרפאה ד אילת
6358092 - 08 משרד שיווק
6358096 - 08 מרפאה ב' אילת
6358111 - 08 שזפון קיבוץ משרדי הקיבוץ
6358113 - 08 מתפרה ומסגריה
6358117 - 08 נגריה מרפאה מוסך חדר אוכל
6358119 - 08 מרפאה מוסך חדר אוכל
6358120 - 08 שרותי חשמל וקירור
6358121 - 08 חדר אוכל
6358123 - 08 אקונומיה לול בית אריזה לפרחים
6358124 - 08 מוסך חדר אוכל
6358125 - 08 בית אריזה למלונים
6358125 - 08 לול בית אריזה לפרחים
6358167 - 08 בית אריזה לפרחים
6358168 - 08 (פקס) מזכירות טכנית
*635817 - 08
6358317 - 08 גולדנקרנץ איתן רמד מתקן תפזורת
6358333 - 08 רשות הנמלים בישראל
6358334 - 08 רמי בלס מנהל הנמל
6358334 - 08 קוקוי לבנה ר לשכת מנהל הנמל
6358337 - 08 אלי מזרחי רמח כח אדם
6358339 - 08 קפנר משה (מיקי) רמח כספים
*635834 - 08
*635835 - 08
*635836 - 08
*635837 - 08
*635839 - 08
*635850 - 08
*635851 - 08
*635852 - 08
*635853 - 08
*635854 - 08
*635855 - 08
*635856 - 08
*635857 - 08
*635858 - 08
*635860 - 08
*635862 - 08
*635863 - 08
*635864 - 08
*635865 - 08
*635866 - 08
*635867 - 08
*635868 - 08
*635869 - 08
*635870 - 08
*635871 - 08
*635872 - 08
*635873 - 08
*635874 - 08
*635875 - 08
*635876 - 08
*635877 - 08
*635878 - 08
*635879 - 08
*635880 - 08
*635881 - 08
*635882 - 08
*635884 - 08
*635893 - 08
*635896 - 08
*635897 - 08
*635898 - 08