441il.com


מספר טלפון


6363100 - 08 יבוא תפעול (פקס) אילת מ דיזנגוף ושות' בע"מ
6363110 - 08 אילת מ דיזנגוף ושות' בע"מ
6363115 - 08 יצוא יבוא תפעול (פקס) אילת מ דיזנגוף ושות' בע"מ
6363120 - 08 תפעול (פקס) אילת מ דיזנגוף ושות' בע"מ
6363200 - 08 (פקס) הרי אדום מלון
6363222 - 08 הרי אדום
6363222 - 08 הרי אדום מלון
6363441 - 08 מלון רויאל גרדן
6363444 - 08 המלך שלמה
6363444 - 08 רויאל רוזאלין קפולסקי קפה סרוסי
6363444 - 08 המלך שלמה מלון
6363444 - 08 שלמה המלך מלון
6363636 - 08 פרדייז גארדנס
6363636 - 08 פרדייז קלאב
6363636 - 08 פרדייז גארדנס
6363636 - 08 פרדייז קלאב מלון
6363667 - 08 הזמנות
6363667 - 08 הזמנות מח'
6363805 - 08 מרכז תאום
6363806 - 08 כיבוי אש
6363807 - 08 אחזקה כיבוי אש
6363811 - 08 מגדל פיקוח
6363818 - 08 קניין אחזקה כיבוי אש
6363826 - 08 אחזקה כיבוי אש
6363826 - 08 (פקס) קניין אחזקה כיבוי אש
6363828 - 08 פקס) הנהלה) רשות שדות התעופה משרדי הנהלת נמל התעופה באילת בלבד
6363829 - 08 פקס) מרכז) תאום
6363838 - 08 רשות שדות התעופה משרדי הנהלת נמל התעופה באילת בלבד