441il.com


מספר טלפון


6720403 - 08 בית הדבש והדבורה
6720470 - 08 מכוורת (מזון מלכות)
6720470 - 08 מפעל מוצרי הדבש ממלכה
6720471 - 08 מכוורת יד מרדכי
6720500 - 08 יד מרדכי קיבוץ
6720500 - 08 מרכז משק
6720500 - 08 מזכירות טכנית
6720501 - 08 הנהלת חשבונות
6720507 - 08 דרום 'יא מרפאה
6720511 - 08 מרפאה תחנת (דלק (סונול
6720513 - 08 מוסך משרד גידולי שדה
6720517 - 08 משרד גידולי שדה
*672052 - 08
6720532 - 08 מוסד חינוכי שקמה
6720535 - 08 מנהל המסעדה
6720553 - 08 מזכיר מוסד חינוכי שקמה
6720559 - 08 מרכז המבקרים הזמנות
6720562 - 08 תחנת (דלק (סונול
6720563 - 08 מפגש פקס) הנהלת) חשבונות
6720563 - 08 (פקס) מזכירות מפגש מפגש הפנינה
6720568 - 08 מנהל (פקס) מזכירות מפגש מפגש הפנינה
6720594 - 08 פקס) הנהלת) חשבונות
6720622 - 08 קופת המסעדה
6720624 - 08 יד מרדכי מפגש
6720624 - 08 מזכירות מפגש מפגש הפנינה
6720627 - 08 חנות מתנות
6720664 - 08 חנות מזכרות