441il.com


מספר טלפון


6741111 - 08 אשקלון
6741303 - 08 טל פארם שרות טלפוני לחולה
6741304 - 08 טל פארם שרות טלפוני לחולה
6741305 - 08 טל פארם שרות טלפוני לחולה
6741306 - 08 טל פארם שרות טלפוני לחולה
6741313 - 08 טל פארם שרות טלפוני לחולה
6741313 - 08 מדיפון שרות טלפוני לחולה
6741445 - 08 משק ובינוי
6741454 - 08 פניות הציבור
6741454 - 08 מעבר ארז פניות הציבור
6741454 - 08 מעבר מחסום ארז מעבר ארז פניות הציבור
6741472 - 08 משרד הפנים
6741475 - 08 משרד המשפטים
6741478 - 08 מעבר ישראלים
6741478 - 08 מעבר ארז מעבר ישראלים
6741478 - 08 מעבר מחסום ארז מעבר ארז מעבר ישראלים
6741483 - 08 סניף הדואר
6741484 - 08 משרד הפנים מנהל אוכלוסין
6741490 - 08 ענף תאום כלכלי
6741492 - 08 הממונה על הרכוש הנטוש
6741493 - 08 משרד המסחר והתעשיה
6741495 - 08 משרד התחבורה
6741499 - 08 משרד החקלאות
6741500 - 08 משרד התעסוקה
6741514 - 08 מנהלת (תאום וקישור (מת"ק
6741515 - 08 משרד האוצר
6741517 - 08 מנהל הרכב הממשלתי
6741540 - 08 משרד הבריאות
6741543 - 08 ענף תאום אזרחי
6741672 - 08 ארז 'מעבר פלסטינים' מחסום
6741672 - 08 ארז מחסום ארז 'מעבר פלסטינים' מעבר
6741741 - 08 אשקלון (פקס) מוקד ארצי לקביעת תורים וקבלת מידע
6741777 - 08 מוקד ארצי לקביעת תורים וקבלת מידע