441il.com


מספר טלפון


6748011 - 08 סניף בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ באזור הדרום
6748111 - 08 לשרותי רווחה האגף
6748122 - 08 טיפול במשפחה
6748123 - 08 טיפול במשפחה
6748136 - 08 טיפול במשפחה
6748150 - 08 אגף הרווחה
6748222 - 08 ברנע בן יאיר
6748444 - 08 מסוף קרני
6748600 - 08 המחלקה לספורט
6748604 - 08 היחידה לטיפול בנוער וצעירים
6748605 - 08 המחלקה לנוער ולנערה
6748605 - 08 מועצת השכונות
6748607 - 08 המחלקה לייעוץ נישואין
6748608 - 08 אשכול פונקציונלי
6748610 - 08 אשכול הטיפול בקשישים
6748611 - 08 המחלקה לרכש ולוגיסטיקה
6748613 - 08 המחלקה לתרבות ונוער
6748615 - 08 המחלקה לעבודה קהילתית
6748618 - 08 היחידה לקליטת עליה
6748645 - 08 המרכז למשפחות חד הוריות
6748650 - 08 פיתוח והכשרת כח אדם
6748700 - 08 המחלקה להתנדבות
6748707 - 08 מצילה פיתוח והכשרת כח אדם
6748708 - 08 מדור מסגרות בקהילה
6748711 - 08 רכזות משפחתונים
6748717 - 08 אשכול קהילה
6748888 - 08 הולידי אין
6748888 - 08 הולידי אין" מלון