441il.com


מספר טלפון


6770033 - 08 מרכזיה בין השעות
6770069 - 08 מוקד מרכזיה בין השעות
6770070 - 08 תשלום חשבונות
6770077 - 08 פקס) למוקד) מידע על הפסקות יזומות ותקלות
6770080 - 08 מידע על הפסקות יזומות ותקלות
6770088 - 08 על תקלות הודעות
6770088 - 08 בנושא צרכנות בירורים
6770101 - 08 ראש העיר קאופמן אלכס סגן
6770102 - 08 האגף לחינו' ולתרבות מנהל
6770104 - 08 וכספים 'רישום לבתי ספר וגנים' המחלקה למינהל
6770108 - 08 משק ואחזקה של אגף החינו' מחלקת
6770109 - 08 משק ואחזקה של אגף החינו' מחלקת
6770111 - 08 אשקלון מרכז נפתי מרכזיה עיריית
6770113 - 08 לגני ילדים המחלקה
6770114 - 08 הלשון הנחלת
6770116 - 08 הנוער יחידת
6770120 - 08 הספורט מחלקת
6770124 - 08 עובדים ועד
6770125 - 08 לשיפור פני העיר האגף
6770129 - 08 אגף הכנסות מנהל
*677013 - 08
*677014 - 08
6770150 - 08 מחלקת תקציבים מנהלת
6770151 - 08 שכר כח אדם מח'
6770153 - 08 תקציבים מחלקת
6770157 - 08 נכסים מח'
6770159 - 08 מידע תכנוני מדור
*677016 - 08
6770171 - 08 העיריה מבקר
6770173 - 08 לארועים ותיירות המחלקה
6770174 - 08 לארועים ותיירות המחלקה
6770176 - 08 תעשיה ופרוייקטים כלכליים מקדמת
6770177 - 08 העיריה קניין
*677018 - 08
6770195 - 08 לבנים בית יד
6770196 - 08 לתכנון אסטרטגי האגף
6770201 - 08 דפוס סדנת
6770203 - 08 תקציבים מחלקת
6770209 - 08 חשבונות במח' הכנסות הנהלת
6770210 - 08 אכיפה מדור
6770214 - 08 בעבודה בטיחות
6770215 - 08 לנוער ותרבות מנהל המחלקה
6770217 - 08 הנוער יחידת
6770219 - 08 לארועים ותיירות המחלקה
6770235 - 08 'פקס'
6770236 - 08 מוסדות חינו' קב"ט
6770241 - 08 בקרה מדור
6770244 - 08 משפטית מחלקה
6770245 - 08 משפטית מחלקה
6770246 - 08 לקליטת עליה המדור
6770255 - 08 הכנסות אחרות מדור
6770290 - 08 לתכנון המחלקה
6770298 - 08 חניה מדור
*677040 - 08
*677041 - 08
*677042 - 08
6770430 - 08 בנין מתנדבים
6770432 - 08 אבי פרץ
6770435 - 08 חשמליה חדר אוכל
6770436 - 08 מסגריה מוסך מרפאת שיניים
6770437 - 08 מוסך מרפאת שיניים
6770438 - 08 חברים מכבסה מחסן
*677044 - 08
*677045 - 08
*677046 - 08
*677047 - 08
*677048 - 08
*677049 - 08
*677050 - 08
*677051 - 08
*677052 - 08
*677053 - 08
*677054 - 08
*677055 - 08
*677056 - 08
*677057 - 08
*677058 - 08
*677059 - 08
*677062 - 08
*677063 - 08
*677070 - 08
*677091 - 08