441il.com


מספר טלפון


6871103 - 08 חדר האוכל
6871104 - 08 חדרי חולים
6871165 - 08 ועדת חינוך
6871166 - 08 מרפאת שינים
6871168 - 08 גזבר בנין (משרד)
*687117 - 08
6871190 - 08 בית תינוקות
*687120 - 08
6871211 - 08 גת קבוץ דנ
6871212 - 08 מרכזיה מרכז משק
6871216 - 08 מרכז למידה
6871218 - 08 אולפן גת קבוץ דנ
6871220 - 08 מרפאה מרכזיה מרכז משק
6871220 - 08 גת (קיבוץ)
6871281 - 08 גת (קיבוץ)
*687130 - 08
6871310 - 08 כל בו
6871421 - 08 יבוא ויצוא
6871422 - 08 גניר גניר גניר גזבר בנין (משרד)
6871423 - 08 גזבר מהנדס יבוא ויצוא
6871426 - 08 שיווק מנהל (פקס) מזכירות מפעל גניר בית ניר
6871429 - 08 מנהל (פקס) מזכירות מפעל גניר בית ניר
6871431 - 08 מעבדה אחזקה גזבר מהנדס יבוא ויצוא
6871439 - 08 אחזקה גזבר מהנדס יבוא ויצוא
*687144 - 08
6871451 - 08 הנהח מעבדה אחזקה גזבר מהנדס יבוא ויצוא
6871666 - 08 לכיש מועצה איזורית
6871777 - 08 "שלאון בית ספר מקיף חטיבת ביניים