441il.com


מספר טלפון


9144200 - 08 מאפיות אנג'ל בע"מ
9144200 - 08 מאפיית אנגל מאפיות אנג'ל בע"מ
9144221 - 08 מחלקת ייצור
9144226 - 08 מחלקת שיווק והפצה
9144231 - 08 חנות המפעל
9144444 - 08 שילוח בינלאומי
*914470 - 08
9144710 - 08 נורן יעקב ופרחה
9144711 - 08 ילין עזריאל ומרים
9144712 - 08 ג'קובס דניאל ונעמה
9144713 - 08 ורון אריה ותמר
9144719 - 08 מגדל מאיר ואנט
*914472 - 08
9144730 - 08 נפי יוסף ובתיה
9144731 - 08 בדר דניאל ונעמה
9144736 - 08 מינקוף ג'וזפין
9144737 - 08 חזן אליהו ומאירה
9144742 - 08 ג סל שלמה זלמן וחיה
9144743 - 08 מגדל אליהו ורחל לאה
9144747 - 08 קרוקוצקי משה ושלי
9144748 - 08 קאופמן דוד ואסתר
9144749 - 08 ג'קובס חיים ובתיה
9144754 - 08 רסקין אורי וקרן
9144755 - 08 אויערבאך שמחה וציפורה
9144758 - 08 רפופורט יונתן וליבה
9144764 - 08 סמול דוד ופנינה
9144766 - 08 שחר רפאל וחיה
9144767 - 08 ווילקנפלד דוד ויונה
9144768 - 08 פייבלזון אריה ודינה
9144769 - 08 קרוקוצקי צבי והלן
9144770 - 08 אמצ'סלבסקי מיכאל ואסנת
9144777 - 08 מתתיהו מושב
*914478 - 08
9144790 - 08 מרגלית שמואל ורבקה
9144791 - 08 שפירא שמואל ומרים
9144792 - 08 ויזברג שמואל וסירי
9144793 - 08 שפירא יהושע ודבורה
9144794 - 08 זזמר אבא וצביה
9144799 - 08 סלסקי בנימין וברברה