441il.com


מספר טלפון


9383030 - 08 מדיקל בע"מ מנן
9383111 - 08 נס ציונה
9383137 - 08 נס ציונה
9383701 - 08 יחידה לנפגעי סמים
9383702 - 08 המחלקה לטיפול בקשיש
9383702 - 08 מועדון קשישים יונתן
9383702 - 08 מועדון גיל הזהב
9383703 - 08 המחלקה לטיפול במשפחה
9383712 - 08 המחלקה לטיפול זוגי ומשפחתי
9383712 - 08 תחנה לטיפול זוגי משפחתי
9383713 - 08 מועדון לנערות
9383721 - 08 מדור מתנדבים
9383721 - 08 היחידה להתנדבות
9383722 - 08 מחלקת הגבייה
9383735 - 08 מדור רישוי עסקים
9383739 - 08 תקציבן העירייה
9383741 - 08 מדור ביוב
9383742 - 08 מדור חיילים
9383743 - 08 היחידה להשכלת מבוגרים
9383745 - 08 היחידה לקידום נוער
9383748 - 08 מחלקת גבייה
9383750 - 08 אגף החינוך
9383751 - 08 מחלקת גני ילדים
9383755 - 08 קופת העירייה
9383760 - 08 מדור מבני ציבור
9383763 - 08 בית יד לבנים
9383772 - 08 מדור פיקוח
9383789 - 08 מנהל המוקד העירוני
9383797 - 08 משאבי אנוש
9383804 - 08 לשכת מנכל
9383808 - 08 מחלקת המים
9383810 - 08 מהנדס העיר
9383812 - 08 סגן מהנדס העיר
9383813 - 08 מדור כבישים
9383814 - 08 המחלקה לנכסים ופרוגרמות
9383815 - 08 מדור תכנון העיר
9383817 - 08 מחלקת רישוי ופיקוח
9383821 - 08 האגודה לתרבות הדיור
9383822 - 08 לשכת ראש העיר
9383825 - 08 קבט העירייה
9383826 - 08 מנהלת אגף
9383832 - 08 ממ ראש העיר
9383837 - 08 פניות הצבור
9383838 - 08 מרכזייה עיריית נס ציונה
9383839 - 08 אגף שפע
9383843 - 08 אחראי מחשוב
9383844 - 08 עוזר ראש העיר ודובר העירייה
9383846 - 08 מחלקת תברואה ופיקוח
9383849 - 08 גזבר העירייה
9383850 - 08 מחלקת המים