441il.com


מספר טלפון


9433033 - 08 ארגמן תעשיות בע"מ
9433300 - 08 ראש העיר לשכת
9433301 - 08 לשכת ראש העיר
9433304 - 08 לשכת המנכל
9433307 - 08 מחסן העירייה
9433309 - 08 מזכיר העירייה
9433310 - 08 נציב פניות הציבור
9433312 - 08 ממונה על ההכנסות
9433314 - 08 גזבר העיר
9433315 - 08 העירייה מזכיר
9433316 - 08 העיר גזבר
9433321 - 08 הנהלת חשבונות
9433324 - 08 קופת העירייה
9433326 - 08 מדור שכר
9433330 - 08 אגף משאבי אנוש
9433333 - 08 יבנה עיריית
9433336 - 08 דובר העירייה
9433338 - 08 לשכת סגן ראש העיר
9433339 - 08 יחידת תכנון ומידע
9433342 - 08 סגן ראש העיר
9433344 - 08 טכנית מחלקה
9433345 - 08 אגף שפע
9433347 - 08 מחלקת מים ופקוח עירוני
9433348 - 08 מדור תברואה
9433349 - 08 איכות הסביבה
9433350 - 08 מוקד עירוני
9433351 - 08 מדור רישוי עסקים
9433356 - 08 מדור אחזקה
9433357 - 08 מדור גינון
9433360 - 08 גביה מחלקת
9433365 - 08 מסחרי מ
9433366 - 08 מרכז תשלומים עירוני
9433370 - 08 מדור רכב ועד עובדים
9433375 - 08 ועדה לתכנון ובניה
9433383 - 08 מדור בינוי העיר
9433387 - 08 אגף הנדסה
9433388 - 08 הנדסה מחלקת
9433390 - 08 לחינו' המחלקה
9433391 - 08 אגף חינוך ותנועות ספורט
9433394 - 08 מדור גני ילדים
9433402 - 08 מדור רווחה חינוכית
9433403 - 08 מבקר העירייה
9433407 - 08 בטחון וחרום
9433408 - 08 קבט מוסדות חינוך
9433410 - 08 מדור שיקום שכונות
9433411 - 08 האגודה לתרבות הדיור
9433415 - 08 רווחה מחלקת
9433416 - 08 רווחה מחלקת
9433418 - 08 יחידת המיחשוב
9433434 - 08 מטה בטיחות
9433439 - 08 מתאמת הרשות למלחמה בסמים
*943344 - 08
*943377 - 08