מספר טלפון


7610200 - 09 לשכת ראש העירייה
7610210 - 09 מנכל העירייה
7610220 - 09 נציבת פניות הציבור
7610230 - 09 סמנכל משאבי אנוש
7610240 - 09 דוברת העירייה
7610250 - 09 המחלקה המשפטית ונכסים
7610260 - 09 אגף מיחשוב
7610280 - 09 מחלקת הביטחון
7610290 - 09 סמנכל לפרוייקטים
7610292 - 09 מבקר העירייה
7610293 - 09 הועדה החקלאית
7610300 - 09 סגן ראש העירייה ומנהל אגף חזות העיר
7610303 - 09 מדור רישוי עסקים
7610304 - 09 רישוי עסקים מדור
7610307 - 09 מחלקת תברואה
7610308 - 09 מחלקת חניה
7610310 - 09 ראש אגף חזות העיר
7610315 - 09 מדור שילוט
7610316 - 09 שילוט מדור
7610320 - 09 מחלקת גנים ונוף
7610325 - 09 מחלקת פיקוח וניקיון
7610326 - 09 פיקוח וניקיון מחלקת
7610336 - 09 מדור ספורט
7610337 - 09 האגודה לתרבות הדיור
7610340 - 09 סגן ראש העיריה אגף ת נס
7610341 - 09 סגן ראש העיר אגף ת נס
7610342 - 09 מחלקת תרבות
7610345 - 09 מחלקת נוער
7610350 - 09 סגן ראש העירייה ראש אגף החינוך
7610360 - 09 מחלקת גני ילדים
7610365 - 09 המחלקה לחינוך משלים
7610366 - 09 לחינו' משלים המחלקה
7610370 - 09 מחלקת חינוך בתי ספר
7610380 - 09 המחלקה להשכלת מבוגרים
7610381 - 09 להשכלת מבוגרים המחלקה
7610384 - 09 מחלקת אמרכלות והסעות
7610385 - 09 אמרכלות מחלקת
7610390 - 09 המחלקה לשירותים חברתיים
7610391 - 09 לשירותים חברתיים המחלקה
7610403 - 09 היחידה להתנדבות
7610430 - 09 גזבר העירייה
7610433 - 09 מדור ביטוח
7610434 - 09 מודיעין אגף כספים
7610440 - 09 מחלקת תשלומים
7610446 - 09 הנהלת חשבונות
7610460 - 09 מחלקת מיסים וגביה
7610464 - 09 קו ישיר למיסים
7610465 - 09 קו ישיר למיסים
7610479 - 09 מדור חשבונות מים
7610490 - 09 ראש האגף
7610492 - 09 מהנדס העירייה
7610494 - 09 סגנית מהנדס העירייה
*761050 - 09
*761051 - 09
*761054 - 09
*761055 - 09
*761056 - 09
*761057 - 09
*761058 - 09
*761059 - 09
*761060 - 09
*761061 - 09
*761062 - 09
*761065 - 09
*761066 - 09
*761067 - 09
*761068 - 09
*761069 - 09
*761071 - 09
*761072 - 09
*761076 - 09