441il.com


מספר טלפון


9594104 - 09 משרד שירותי
9594105 - 09 מעבדה מזכירות מרכזיה
9594111 - 09 מזכירות מרכזיה
9594112 - 09 רופאים תאום תורים
9594119 - 09 יחידה לטיפולי בית
9594428 - 09 ייעוץ לקשיש
9594444 - 09 סניף הרצליה
9594447 - 09 שיקום נכות כללית
9594459 - 09 ייעוץ לקשיש
9594475 - 09 פקס) נכות) זקנה ושאירים
*959448 - 09
9594505 - 09 גוטפריד מחלקת ילדים
9594555 - 09 גוטפריד הרצליה דרום מכון רנטגן והדמיה
9594777 - 09 רובקד בע"מ
9594888 - 09 תקשורת 'אינטרנשיונל' בע"מ מנוף מערכות
9594894 - 09 טכנולוגיות בע"מ אפיק
9594894 - 09 1991 בע"מ דקלוג