441il.com


מספר טלפון


5882200 - 02 שכפול צילום ותחזוקה
5882202 - 02 מזכירות תלמידים
5882205 - 02 מנהל ביה"ס
5882205 - 02 מזכירות מנהל ביה"ס
5882206 - 02 מרפאת מרפאת שרותי מינהל ובריאות
5882206 - 02 שרותי בריאות לסטודנט
5882208 - 02 נציגת מועצת נשים יהודיות
5882209 - 02 חשבות מזכירות הוראה