441il.com


מספר טלפון


6514860 - 02 חלמינסקי לאה ודוד
6514861 - 02 מרגליות אתי ומיכאל
6514862 - 02 גרשנפלד משה וחיה
6514863 - 02 סופר מלכה
6514864 - 02 אהרונסון נילי
6514865 - 02 ברנע עוזיאל
6514866 - 02 מורנו ציון ואורית
6514867 - 02 שורקין שבי מסגריה
6514868 - 02 ברסון דוד ומרים
6514869 - 02 לוין משה דוד ויהודית