441il.com


מספר טלפון


6522940 - 02 רוזנברג רפאל יצחק ואפרת
6522941 - 02 הלבן אפרים ומרים
6522944 - 02 בלומנטל מלכה וגרשון
6522946 - 02 רוזנטל יהודה
6522947 - 02 לנציצקי רחל אחות ואפרים
6522948 - 02 פישמן פינה ושמואל
6522949 - 02 שוסהיים ד"ר אלי יוסף רופא