441il.com


מספר טלפון


6185740 - 03 פרידמן "ברוך "תכשיטי זהבה
6185741 - 03 קובלבסקי אריה
6185742 - 03 פרידמן שמואל טרקטוריסט
6185744 - 03 נשרי אברהם ובת שבע
6185745 - 03 ברקוביץ אברהם רואה חשבון ומרים
6185746 - 03 זילבר מרדכי
6185747 - 03 פלבינסקי שמואל זאב ורבקה
6185748 - 03 יהודה יצוא ויבוא בע"מ
6185749 - 03 מגיד אפרים וקורלנסקי יעקב משה