441il.com


מספר טלפון


6187030 - 03 גינזבורג יצחק ויפה
6187031 - 03 דוד לאה
6187032 - 03 פשדנובק 'ידידה ובלומה סמ
6187034 - 03 מייזל ארטור ואילנה
6187035 - 03 לודר משה מנהל מעונו
6187035 - 03 לודר משה תעשיין ואביבה
6187036 - 03 גולדנברג משה ומלכה
6187037 - 03 פוליצר פרחה
6187038 - 03 קיקבקה שמעון וריידי
6187039 - 03 מייזלס דוד ויהודית