מספר טלפון


6828322 - 03 קומסנס בע"מ
6828323 - 03 גרינבאום לסלו
6828324 - 03 תפארת החיים
6828325 - 03 אליהו שמאי מחסן ברזל בע"מ
6828328 - 03 דיגמי חיים
6828329 - 03 שוקרי בוקילה