מספר טלפון


6489400 - 04 עיריית בית שאן מרכזיה
6489401 - 04 ממ ראש העיר
6489402 - 04 תרבות הדיור
6489403 - 04 עוזר ראש העיר ודובר
6489405 - 04 לשכת מנכל העירייה יחידת מכרזים
6489407 - 04 סגן ראש העיר
6489408 - 04 סגן ראש העיר
6489409 - 04 מזכירת ראש העיר