מספר טלפון


6595701 - 04 משה טביבי
6595702 - 04 כהן רפי
6595705 - 04 זריהן צפורה ויוסף לאון
6595706 - 04 פקס) מזכירות) בלפוריה מושב
6595707 - 04 דהן מסודה
6595708 - 04 בוסנינו מרדכי