מספר טלפון


6595761 - 04 פלטאו ד"ר יגאל וד"ר עדית
6595764 - 04 מועלם אילנית ואפרים
6595765 - 04 דולינסקי מיכאל
6595766 - 04 טבריה בנין רסקו
6595766 - 04 מוקד 99
6595769 - 04 חזן מיכאל