441il.com


מספר טלפון


8109222 - 04 פקס) אחוזה) ככר חורב
8109900 - 04 רש כללית
8109901 - 04 רש מקצועית אלחנן
8109914 - 04 רש מחלקת ילדים
8109928 - 04 בית מרקחת רש קופת חולים כללית
8109928 - 04 רש בית מרקחת קופת חולים כללית
8109962 - 04 נועם ייעוץ נפשי לבריאים בנפשם של שירותי בריאות כללית מ