441il.com


מספר טלפון


9441250 - 08 טיפול נמרץ נשימתי
9441251 - 08 פתולוגיה מכון סטרילי
9441253 - 08 כימיה המטולוגיה בקטריולוגיה קרדיולוגיה פנימית ואשפוז יום
9441254 - 08 אפסנאות אחזקה רשומות רפואיות
9441255 - 08 אישפוז יום ילדים
9441256 - 08 רשומות רפואיות
9441257 - 08 משרדים פנימית ג
9441257 - 08 כלי דם
9441257 - 08 מטבולית כלי דם
9441257 - 08 ראומטולוגיה פה ולסת